Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2015

angelassomething
2223 da97 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk
1633 036b 500
Reposted fromCanadianScampers CanadianScampers

April 27 2015

angelassomething
6311 5ae6
Reposted fromstevestriker stevestriker

April 24 2015

angelassomething
8244 7325 500
Me...again
Reposted fromnebthat nebthat
angelassomething
7281 d0dd 500
Reposted fromdysiamisia dysiamisia

April 22 2015

angelassomething
1790 a524
Reposted fromMalina1909 Malina1909
angelassomething
2167 236f 500
Reposted fromkaraibski karaibski
angelassomething
9436 f5a3 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial
angelassomething
angelassomething
7813 e2c8 500

April 18 2015

angelassomething
Chciałabym, żebyś zadzwonił kiedyś do mnie w nocy i rzucił krótkie "Czekam w samochodzie.". Nikt nie wiedziałby, że wyszłam, że byłeś ze mną, że spędziliśmy tę noc poza obowiązującą, realną rzeczywistością. Pojechalibyśmy w te miejsca, które nadal coś znaczą, a Ty przypomniałbyś mi dlaczego to właśnie Ciebie wtedy wybrałam.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromginger1708 ginger1708
angelassomething

April 14 2015

angelassomething
5202 0e2b 500
Reposted fromthephilosopher thephilosopher
angelassomething
3483 54a4 500
Reposted fromMartwa13 Martwa13
3592 5909
Reposted fromclandestine-ness clandestine-ness

April 09 2015

angelassomething
1775 62bb 500
Wisława Szymborska
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
angelassomething
7975 1852
Reposted fromsz4kal sz4kal

April 06 2015

angelassomething
1919 a3a7
Reposted fromrisky risky
angelassomething
Nikt mi tego nigdy nie powiedział.  Że to jest ważne, co ja czuję. Że mogę czuć.  Nikt mnie nigdy o to nie pytał. 
— Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromsanders sanders
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl